Στον Εισαγγελέα στάλθηκε το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τον Οργανισμό Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ», που παραδόθηκε στον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλο Γερουλάνο.

Kατά τον έλεγχο που διενεργήθη στον Οργανισμό μετά από σχετική εντολή του Υπουργού Πολιτισμού-Τουρισμού, διαπιστώθηκε σωρεία παράνομων ενεργειών. Ενδεικτικά:

1. Η στελέχωση της Οργανισμού έγινε με παράνομο τρόπο, καθώς κατά την επιλογή των προσληπτέων για την κάλυψη των θέσεων προσωπικού υποστήριξης με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου το 2005, δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης ούτε οι όροι της προκήρυξης. Προσελήφθησαν, μάλιστα, περισσότερα άτομα απ΄ όσα αναφέρονταν στην προκήρυξη χωρίς να υπάρχει περίπτωση ισοψηφίας, αφού οι υποψήφιοι δεν βαθμολογήθηκαν, ενώ υπήρξε και περίπτωση πρόσληψης πριν καν εκδοθεί η απόφαση του Προέδρου και συνεδριάσει η Επιτροπή Αξιολόγησης για τις προσλήψεις (Δ.Σ.). Με παράνομο, επίσης, τρόπο έγιναν και οι προσλήψεις για την κάλυψη θέσεων που κενώθηκαν κατά τα έτη 2006 και 2007.

2.Καταβάλλονταν στον Πρόεδρο-Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού αποδοχές ύψους 9.500 ευρώ μηνιαίως (κατά το έτος 2010 μειώθηκαν στα 5.800 ευρώ), χωρίς να συνυπολογίζεται και η αποζημίωση για κάθε συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., παρότι δεν προβλέπονταν στον νόμο. Η εντολή για την πληρωμή των μισθολογικών δαπανών, μεταξύ των οποίων και οι ως άνω αποδοχές του Προέδρου-Διευθύνοντα Συμβούλου, δινόταν από τον ίδιο, όπως άλλωστε και για το σύνολο των πληρωμών του Οργανισμού.

3. Για τα έτη 2005-2009 καταβάλλονταν μέσω επιδομάτων στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αποδοχές διπλάσιες από τις προβλεπόμενες στην σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

4. Το σύνολο σχεδόν των εξετασθεισών συμβάσεων ανάθεσης έργου σε φυσικά πρόσωπα που πραγματοποίησε ο Οργανισμός εμπίπτει στις αρμοδιότητες των οργανικών του μονάδων και, επομένως, δεν αφορά κάλυψη ειδικών αναγκών που δεν μπορούσαν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό. Επιπλέον σε αρκετές συμβάσεις το ανατεθέν έργο περιγράφεται με τρόπο γενικό και χωρίς δέσμευση του αντισυμβαλλόμενου για την παράδοση κάποιου συγκεκριμένου έργου.

5. Διαπιστώθηκε κακοδιαχείριση των διαθέσιμων ετησίως πόρων που κατευθύνονταν σε μισθοδοσία και αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και όχι σε δράσεις που συνάδουν με τον σκοπό του Οργανισμού με αποτέλεσμα με στοιχεία της 21-4-2011 οι οφειλές του Οργανισμού να ανέρχονται στο ποσό των 536.252,50 ευρώ.

6. Παρά το γεγονός ότι από το συστατικό νόμο του Οργανισμού προβλέπεται η έκδοση Κανονισμού Προμηθειών, κατόπιν σύνταξης του από το Δ.Σ. του Οργανισμού, πέντε και πλέον έτη μετά την ίδρυση του φορέα, ο Κανονισμός αυτός δεν έχει εκδοθεί νομοτύπως και οι εν γένει προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών πραγματοποιούνταν με απευθείας αναθέσεις από τον Πρόεδρο.