Σας καλωσορίζουμε στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου που αφορά στον τουρισμό υπαίθρου, τους τουριστικούς λιμένες της χώρας και την αδειοδότηση των τουριστικών καταλυμάτων.

Ο Ελληνικός Τουρισμός, έχει αποδείξει ότι αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας και σταθερή πηγή θέσεων εργασίας. Σκοπός του ΥΠΠΟΤ είναι να καταστεί, ο δυναμικός αυτός τομέας, όχημα για την έξοδο από την κρίση, επαναπροσδιορίζοντας κοινωνικές αξίες και επιχειρηματικές πρακτικές.

Στόχος μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη της τοπικής παραγωγής, μέσα από ένα νέο, μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, που σέβεται και αναδεικνύει το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της χώρας μας.

Στο πλαίσιο αυτό οι προωθούμενες ρυθμίσεις εστιάζουν σε 3 επιμέρους ζητήματα:

Την ανάπτυξη, οργάνωση και προώθηση δράσεων «Τουρισμού Υπαίθρου»

Τη δημιουργία νέων και αξιοποίηση υφιστάμενων τουριστικών λιμένων

Την απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων

Θέτουμε λοιπόν σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου, και καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει τα σχόλια και συγκεκριμένες προτάσεις του στα ζητήματα που επιχειρείται να ρυθμιστούν.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στο τελικό στάδιο κατάρτισης του σχεδίου νόμου.

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης λαμβάνει χώρα μέσω του http://www.opengov.gr και θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιανουαρίου 2012.